Kê hoạch: Kế hoạch số 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 18/01/2022

Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn xã Tân Liên năm 2022

Người ký duyệt: Nguyễn Tân Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Văn Hóa - Xã hội
Thông báo
GIấy mời